Ostutingimused

  1. Üldtingimused

1.1. Müügitingimused kehtivad Razorpit.fit veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja CCM Global Distribution OÜ (edaspidi Razorpit.fit) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2. Razorpit.fit kasutajaks registreerides ja/või toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.

1.3. Razorpit.fit jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse Razorpit.fit veebilehel.

  1. Hinnad

2.1. Razorpit.fit hinnad kehtivad arve tasumise tähtaja jooksul.

2.2. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

2.3. Ostetud toodetele lisandub transpordihind (v.a. eripakkumised), mis arvutatakse tootelehel ja Teie ostukorvis.

2.4. Kui toote hind on Razorpit.fit poolt ekslikult sisestatud ning sellest teavitatakse klienti enne või peale kliendipoolse tellimuse esitamist ja Razorpit.fit ning klient ei jõua uues hinnas kokkuleppele on Razorpit.fit-il õigus müügitehingust taganeda, kliendi tellimus tühistada ja tellimuse eest tasutud summa tagastada.

  1. Tellimuse vormistamine ja kauba eest tasumine

3.1. E-poes saab maksta valitud kauba eest järgnevate pankade e-pangalingi kaudu: Swedbank, SEB pank, LHV pank, Nordea, Danske bank, Krediidipank, Pocopay. Samuti saab kauba eest tasuda krediitkaardiga või ülekandega. Ülekandes peab olema selgitusse märgitud ülekande aluseks oleva arve number.

3.2. Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse kohe peale seda, kui Klient on tasunud 100% tellimuse kinnitusest.

  1. Kohaletoimetamine

4.1. Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib Razorpit.fit tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartneritele.

4.2. Razorpit.fit veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad arve tasumise hetkest.

4.3. Sihtkoha või kokkulepitud aja muutumisest on Klient kohustatud teavitama Razorpit.fit ´i koheselt enne kauba kohaletoomist.

4.4. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Razorpit.fit ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

4.5. Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi, saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.

  1. Tagastamisõigus

5.1. Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.

5.2. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis.

5.3. Kauba tagastamiskulud kannab klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.

5.4. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressil sm@ccmgd.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning arve või tellimuse numbrit.

5.4. Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest. Lisaks tagastatud kauba maksumusele tagastatakse ka kauba kättetoimetamis kulud.

  1. Pretensioonide esitamise kord

6.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

6.2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Razotpit.fit´d probleemist e-posti aadressil sm@ccmgd.ee ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist.

6.3. Razorpit.fit ei vastuta:

– Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest

– Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel

– Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

  1. Vastutus ja vääramatud jõud

7.1. Razorpit.fit vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Razorpit.fit ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. Razorpit.fit ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Razorpit.fit ei saanud mõjutada ette näha.

  1. Privaatsus

8.1. Razorpit.fit veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku Razorpit.fit ´le enda isikuandmete töötlemiseks.

8.2. Razorpit.fit kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele.

  1. Muud tingimused

9.1. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse. Razorpit.fit -l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.